Във връзка с провеждане на три краткосрочни обучения  за повишаване на организационния капацитет и организиране на  национален форум  в рамките на проект BG05/581„Среда отвътре навън”,  НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ кани  потенциални изпълнители  да предоставят  оферти за услуги по настаняване на участнци, кетъринг и др. Прогнозираната стойност общо за услугите е  13 593,80лв. (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и три лева 80 ст.) с включен ДДС.

Подробна информация за услугите и образец на оферта – ТУК.

Офертата се изпраща подписана, подпечатана и сканирана по електронна поща на адрес ngogrants@npo.bg в срок до 17.00ч. на 22.01.2015 (четвъртък) или в запечатан плик на адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов“№ 3, ет. 3, ап. 5. Критерият за оценка на офертите е предложена най-ниска цена.

Проектът се финансира по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.  и има за  цел да се  повиши организационния капацитет  и  да се изгради  мрежа  от организации с възможности за защита правата на пациентите и формиране на местни здравни политики.