figures-holding-hands1

Проектът ще подобри финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации – членове на Национална пациентска организация, чрез изпълнение на следните последователни и взаимносвързани дейности:

  • Анализ на мрежата на НПО – управителни органи, човешки ресурси, финансови ресурси, външни ресурси. Техниките, които ще бъдат използвани в тази стъпка, са основно интервюта, наблюдения и фокус групи. Ще се изследват комуникационните канали между НПО и организациите в мрежата, като ще бъдат подбрани 6 местни организации от мрежата с различен профил и опит от една страна, а от друга –управленския екип на НПО. Анализът ще наблегне на това доколко НПО предоставя качествени услуги за организациите в мрежата, как организациите възприемат участието си в мрежата и доколко са доволни от него, както и дали пациентите познават и търсят местните организации за получаване на конкретна помощ. Крайният продукт в тази фаза ще бъде аналитичен доклад.
  • Изготвяне на  предложения (препоръки) за оптимизиране на взаимодействието и комуникацията между НПО и организациите в мрежата. Ще се предложат организационни инструменти за въздействие върху проблемните полета. Краен продукт в тази стъпка ще бъде план за развитие на 7-те пилотни организации с конкретни препоръки и мерки. На всяка от страните ще се създаде рамка на организационно развитие с ясен профил върху кои аспекти ще се въздейства за положителна промяна.
  • Въздействие върху проблемните аспекти – обучения, консултиране и работа на терен с пилотните организации. Резултати от тази дейност ще бъдат създаване на стратегически планове на тези организации за подобряване на комуникацията им с партньори, медии, обществени власти, а също така с управителните, административни и доброволчески тела на НПО. Организациите ще получат обучения и консултации, ясно базирани на техните потребности. Обученията ще бъдат Работа с доброволци, публични власти и медии; Използване на различни подходи и методи за фондонабиране (от бизнеса, чрез дарения, социално предприемачество и др.) и  Разработване и управление на проекти към донорски организации . Тези обучения ще бъдат проведени по едно във всеки планов регион на страната и ще бъдат отворени за и други членски организации на НПО в съответния регион. Крайни продукти в тази фаза ще бъдат планове за директно консултиране с пилотните 7 организации, програми, сценарии и материали за обучения, които ще бъдат публикувани тук.
  • Провеждане на национален форум на НПО на тема „Организационно развитие и укрепване“, на който ще се обсъдят резултатите и ползите от проекта, препоръки за ефективни организационни политики и успешни практики за защита правата на пациентите.

Изпълнението на проектните дейности започна през февруари 2014 и ще продължат до май 2015г.