petits bonhommes

Национален форум „Организационно развитие и укрепване на НПО“

гр. Пловдив  18-19.04.2015г.

 

18.04.2015 г. (събота)

Пресконференция по проект „Среда отвътре навън“

Представяне на проекта „Среда отвътре навън“ 

Инструмент за последващо следене на въздействието

Представяне на стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията

Представяне на мрежата на Национална пациентска организация

Представяне на резултати от проектна интервенция – Сдружение „2002 Надежди“ 

Представяне на резултати от проектна интервенция – Фондация „МС Общество“

Представяне на резултати от проектна интервенция – Сдружение „Сили имам да се боря“

Работна сесия – дискусии по тематични области:

 • „Застъпничество в здравеопазването“
 • „Фондонабиране“
 • „Работа с доброволци, публични власти и медии“

19.04.2015г. (неделя)

Представяне на резултати от проектна интервенция – Сдружение „Усмивка“

Представяне на резултати от проектна интервенция – Сдружение „Солидарно общество“

Представяне на резултати от проектна интервенция – Сдружение „Национална пациентска организация“ 

Работна сесия – дискусии по тематични области:

 • „Писане на проекти“
 • „Външна и вътрешна комуникация“
 • „Управление на конфликт”

Обсъждане и дискусия за прилагането на Инструмента за последващо следене на въздействието

Обучение  „Управление на конфликти” 28.02 – 01.03.2015г. гр. Велики Преслав

Теми:

 • Генезис на конфликта
 • Причини за конфликта – конфликт на целите, на идеите, нагласите, поведението и ценностите
 • Неефективни поведения в ситуация на конфликт
 • Стадии на конфликта. Конфликти и комуникация
 • Роля на посредника – медиатора в конфликтна ситуация.
 • Стратегическо планиране на преговорите
 • Компоненти на преговорния процес

Сваляне на презентацията 

Обучение „Вътрешна и външна комуникация“  21 и 22 февруари 2015   –  Казанлък

Теми:

 • Външна комуникация и изграждане на  успешни външни комуникации
 • Комуникация на пациентските организации с външните публики
 • Разработване на медийна стратегия
 • Комуникационен план, изготвяне и прилагане
 • Средства за общуване на пациентските организации с медиите
 • Кризисна комуникация
 • Комуникация с институции
 • Вътрешни комуникации  комуникационни канали в пациентските организации

Сваляне на презентация 

Обучение „Писане на проекти“  7 и 8 февруари 2015   – Горна Оряховица

 • Пътя на проекта и как парите да влязат в организацията
 • Информационни източници за актуални конкурси за проекти
 • Насоки и правила за разработване на проекти по схемите за безвъзмездно финансиране
 • Цели и целеви групи. Резултати и индикатори
 • Допустимост – кандидати, дейности, разходи
 • Проектна документация
 • Проектен екип, подготовка на проектна идея
 • Обосновка, описание на дейности, времеви график, резултати, индикатори, методология, рискове
 • Бюджет на проекта
 • Съставни части на проектен бюджет
 • Бюджетиране и обосновка на бюджет.
 • Комплектоване на проект, придружителни документи и подаване на проект
 • Етапи в оценка на проекти. Изпълнение на указания и препоръки
 • Често допускани грешки при разписване на проекти

Сваляне на презентация 

Сваляне на Ръководство 

Обучение „Фондонабиране и източници на финансиране“ 13 и 14 декември – Боровец

Теми:

 • Принципни правила и техники при набирането на средства
 • Мотивация на дарителите – индивидуални, корпоративни, обществени
 • Кауза за подкрепа: развиване на аргументация при набирането на средства от нeправителствени организации
 • Фъндрейзинг фуния – модел за привличане на дарители
 • Методи и инструменти за набиране на средства
 • Планиране на кампания за набиране на
 • Правни аспекти на дарителството
 • Корпоративно и индивидуално дарителство

Сваляне на презентация

Обучение „Застъпничество в здравеопазването“ 29 и 30 ноември – Тетевен

Теми:

 • Застъпничество и лобиране. Извеждане на дефиниция за застъпник. Разглеждане на застъпничеството на европейско, национално и местно ниво. Ролята на НПО в България и Европа
 • Организиране и провеждане на застъпнически дейности. Проучване на възможности за застъпничество в конкретната организация
 • Инструменти на застъпническата кампания
 • Ефективна комуникация и партньорство в мрежата на НПО за провеждане на застъпнически действия.
 • Правни механизими за достъп до обществена информация при реализиране на застъпнически кампании
 • Национални и местни институции в здравеопазването със задължение за предоставяне на обществена информация. Съдебна практика.
 • Планиране на застъпническа кампания.
 • Умения за общуване с представители на институции

Сваляне на презентация

Обучение “Работа с доброволци, публични власти и медии” 22 и 23 ноември 2014 – Асеновград

Теми:

 • Разглеждане на доброволчеството през призмата на различни организации по света.
 • Проучване на възможности за набиране на доброволци. Изграждане на профил на доброволец на конкретната организация
 • Видове доброволци. Възможности за ангажиране на доброволците в дейностите на организацията.
 • Умения за общуване с доброволци. Чести грешки при общуване с доброволци.
 • Мотивационни стратегии за работа с доброволци.
 • Организиране на кампания с участието на медиите. Особености при водене на кръгли маси и пресконференции.
 • Преговорни умения с публични власти – Харвардски модел.

Сваляне на презентация

Фокус групи с предстаители на три организации

Предстои провеждане на фокус групи с представители на сдружение „Солидарно общество“ – на 25 и 26.09.2014 в гр. Шумен, фондация „МС Общество“ на 7 и 8.10.2014 в София и сдружение „2002 надежди“ – на 9 и 10.10.2014 в гр. Пазарджик. Целта е изработване на ситуационни анализи, оценка на организационния капацитет и препоръки към всяка от организации. Чрез инструмент Рамка на организационно развитие участниците от сдруженията ще направят оценка на развитието на своята организация, ще се изготви профили за организационно развитие на сдруженията и ще се определят приоритети за развитие на организациите. Дискусиите ще бъдат проведени за измерване на няколко аспекта – „Управителни органи“, „Стил на ръководство“, „Човешки ресурси“, „Финансови ресурси“ и „Връзки с обществеността“.

Събитията се провеждат в изпълнение на проект „Среда отвътре навън“, финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Изтегли от тук :

Бургас и Шумен  – срещи по проект „Среда отвътре навън“

Целта на тези срещи бе да се снеме първоначален статус на организационно развитие на съответните сдружения. За тази цел консултантите интервюираха и заинтересовани страни-партньори на организациите, както и доброволци, които се включват активно в текущите активности и кампании.

Интервюираните участници споделиха опита си в сдружението, кампаниите и инициативите, които са организирали, мотивацията им за работа в съответната организация, както мнението си за комуникационната среда между Национална пациентска организация и членовете на мрежата.  Те споделиха също така за основните трудности, с които се сблъскват в работата си, както и необходимите мерки, които трябва да се предприемат, за да се подобри организационния им капацитет.

В рамките на двудневните срещи бе направен и SWOT анализ, по време на който бяха изведени силните и слабите страни на сдружение „Усмивка“ и сдружение „Солидарно общество“, както и заплахите и възможностите, които стоят пред двете организации в бъдещето им развитие. Участниците в град Бургас и град Шумен посочиха като основни слаби страни липсата на човешки и финансови ресурси, както и съществуващите проблеми във вътрешната комуникация на организацията. Сред посочените силни страни на двете сдружения са богатия набор от идеи за бъдещи проекти и инициативи, добрите отношения с институции и партньори, наличието на ентусиазирани доброволци, добра комуникация с местната власт, медиите и т.н.

През месец юни предстои провеждането на последните две срещи по втората дейност от проекта съответно за северозападен и северен централен регион, като ще бъдат проведени подобни интервюта с Национално сдружение на хора, страдащи от хронична миелоидна левкемия – ХМЛ“ и Сдружение „МС Общество“.

 Двудневни срещи  в Пазарджик и Самоков

През месец април и месец май се проведоха срещи в рамките на втората дейност по проект „Среда отвътре навън“ в градовете Пазарджик и Самоков, съответно на датите 29-30 април и 8-9 май 2014 г.

На срещите участваха Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти по организационно развитие, представители на УС на Сдружение „2002 Надежди“, гр. Пазарджик и на Сдружение „Сили имам да се боря“, гр. Самоков, както и партньори на организациите.

Целта на срещите бе да се снеме първоначален статус на организационно развитие на двете Сдружения. За тази цел консултантите проведоха интервюта с представители и заинтересовани страни-партньори на организациите, както и доброволци, които се включват активно в текущите активности и кампании.

Интервюираните участници отговаряха на въпроси относно опита им като доброволци в Сдружението, кампаниите и инициативите, които са организирали, мотивацията им за работа в съответната организация, както и нивото на подкрепа, което получават от Национална пациентска организация.  Те споделиха също така за основните проблеми, с които се сблъскват в работата си, както и нуждите, които имат, за да се подобри организационния им капацитет.

В рамките на двудневните срещи бе направен и SWOT анализ, по време на който бяха отчетени силните и слабите страни на Сдружение „2002 Надежди“ и Сдружение „Сили имам да се боря“, както и заплахите и възможностите, които стоят пред двете организации в бъдещето им развитие. Участниците в град Пазарджик и град Самоков посочиха като основна заплаха невъзможността за намиране на финансиране, което би довело да разпад на организацията. Сред посочените силни страни на двете Сдружения са добрите им взаимоотношения с институции и партньори, наличието на ентусиазирани доброволци, добра комуникация с местната власт, медиите и т.н.

В град Самоков, Йордан Танковски даде интервю пред местна медия като представи идеята и основните цели на проекта на НПО „Среда отвътре навън“.

През месец май предстои провеждането на две други срещи в гр. Бургас и гр. Шумен, като ще бъдат проведени подобни интервюта със Сдружение „Усмивка“ и Сдружение „Солидарно общество“- организации, участници в проекта на Национална пациентска организация.

ГРАФИК за провеждане на интервюта със селектираните 6+1 пилотни организации

изпълнение на дейност№2 – проект “Среда отвътре навън“

Сдружение 2002 НАДЕЖДИ
29-30 април 2014 от. 10.00ч. до 17.00ч. гр. Пазарджик Организатор: Веселка Ядкова

Сдружение „Сили имам да се боря“

8-9 май 2014 от 10.00ч. до 17.00ч. гр. Самоков ул. „Асен Карастоянов“ 2 Организатор: Ирина Симитчиева

СНЦ „Усмивка“

15-16 май 2014
От 10.00ч. до 17.00ч. гр. Бургас Организатор: Митка Георгиева

СНЦ „Солидарно общество“

19-20 май 2014
От 10.00ч. до 17.00ч. гр. Шумен Организатор: Радостин Павлов

Фондация МС Общество
3-4 юни 2014
От 10.00ч. до 17ч. гр. Русе Организатор: Даниела Неева-Кетенова

Сдружение ХМЛ
9-10 юни 2014
От 10.00ч. до 17.00ч. гр. Ловеч Организатор: Христофор Христов

Среща с участниците в проекта

На 25 и 26 февруари 2014 г. в София се проведе стартираща среща по проект „Среда отвътре навън” на Национална пациентска организация (НПО). В нея участваха д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти по организационно развитие, Милен Чавров и Нина Георгиева – членове на Управителния съвет на НПО, както и представители на участващите организации от шестте планови региона в България:

Анастасия Узунова – сдружение „Федерация на жените“ – Разград
Митка Георгиева – сдружение „Усмивка” – Бургас
Радостин Павлов – сдружение „Солидарно общество” – Шумен
Веселка Ядкова – сдружение „2002 надежди” – Пазарджик
Ирина Симитчиева и Даниела Механджийска – сдружение „Сили имам да се боря” – Самоков
Мария Силяновска – Сдружение „ВИОМ”-София
Христофор Христов – Национално сдружение на хора страдащи от хронична миелогенна левкемия – ХМЛ-Ловеч
Мария Силяновска – Сдружение „ВИОМ”- София

На срещата беше направено официално представяне на проекта пред участниците, бяха разяснени дейностите, етапите и процесите на работа с отделните организации по времевия график на проекта.

Консултантите представиха методите и инструментите, които ще бъдат използвани по време на осъществяване на проекта, както и дадоха разяснения какво представлява Плана за организационно развитие.

В края на срещата бе отделено време за разпределяне на ангажиментите с отделните участници. Бяха обсъдени и съгласувани графици с работни планове за всяка една от шестте организации.

Представителите на шестте организации поеха ангажимент да организират двудневните посещения в техните градове като се погрижат за осигуряване на помещение, в което да поканят свои колеги-членове на техните сдружения, да вземат участие в срещите-консултации.

По време на първия ден от посещенията ще бъдат прегледани документите на организацииите – устав, актуално състояние, стратегия, информация за реализирани проекти, както и за предстоящи такива. Целта на консултациите ще бъде формиране на организационна оценка и снемане на първоначален организационен статус за всяко сдружение. На тази база ще бъдат изработени ситуационни анализи, ще бъде направена оценка на организационния капацитет и ще бъдат дадени препоръки към всяка от 7-те организации с използване на модел „Рамка на организационно развитие“ за обективен самоанализ.

Ще бъде изготвен аналитичен доклад с препоръки за всяка организация.

По време на втория ден от посещенията, организациите ще проведат срещи с партньори на сдружението, представители на институции, с които работят по съвместни кампании и проекти.