people2

Фондация МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ 

(решение на УС на НПО -15.04.2014)

МС ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ  работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ). МС и МГ са автоимунни заболявания, засягащи млади хора в активна възраст – между 20 и 40 години – и поради това са социалнозначими заболявания, които оказват влияние във всеки един аспект от живота на болния.

Организацията, чрез своите клонове в страната, информира пациентите за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни на лечебните заведения,  които предлагат терапията и извършват оценка на ефективността на лечението; предоставя специализирана литература, организира различни информационни срещи със специалисти, поддържа електронна база данни с пациентите с МС и МГ в страната. Чрез електронен форум на сайта на МС Общество България, в който в момента участват над 1300 регистрирани потребители, всеки заинтересован може да се информира и да изкаже мнение по актуални въпроси.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проектаДаниела Неева-Кетенова

Сдружение  ХМЛ-ЛОВЕЧ

Националното сдружение  на хората, страдащи от хронична миелогенна левкемия (ХМЛ)  е създадено да съдейства и помага на всички пациенти с ХМЛ и други заболявания при лечението и снабдяването с лекарства, съответните консумативи, диетични храни, здравна просвета и запознаване с последните достижения на медицината в борбата с тези заболявания,  да подпомага социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи,  да съдейства за социалната интеграция и личностната им реализация. Организацията  изпълнява дейности за повишаване на здравната култура  и запознаване с последните достижения на медицината в борбата с тези заболявания,  участва в международни програми в тази област, подпомага  социално слаби онкоболни и тези, нуждаещи се от грижи, съдейства за социална интеграция на пациентите  и личностната им реализация.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проекта: Христофор Христов

 Сдружение  СИЛИ ИМАМ ДА СЕ БОРЯ-САМОКОВ

Сдружение СИЛИ ИМАМ ДА СЕ БОРЯ е регионален представител на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели  (АПОЗ) за Самоков и Ихтиман. Организацията съдейства и подпомага жени с онкологични заболявания от областта, при   лечението им  и снабдяването им с медикаменти, консумативи, диетични храни и други. Организацията активно участва в  провеждане на скринингови програми и информационни  кампании за ранно  диагностициране на онкологични заболявания, предоставя информация за новостите в медицината, подпомага социално слабите и нуждаещите се от грижи пациенти.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проекта: Ирина Симитчиева

Сдружение  УСМИВКА -БУРГАС

Сдружение УСМИВКА работи за социалната адаптация, личностна и професионална реализация на деца и младежи с увереждания,  деца без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и други. С дейностите си сдружението подпомага социалната интеграция на деца и младежи с увреждания, за положителна промяна в отношението на обществото към тях и прилагане на европейските стандарти и практики в интеграцията на уязвимите групи. Организацията реализира инициативи за подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти за създаване на условия за социална интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неровностойно положение от всички възрастови групи и търсене на възможности за тяхната личностна и професионална реализация в различни сфери на обществения живот. Сдружението активно развива младежки дейности и доброволчество, предоставя социални услуги, извършва благотворителна дейност в обществен интерес, обменя опит и сътрудничи с местни, национални и международни организации, имащи сходни цели и дейност, разработва и реализира национални и международни проекти и програми.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проекта: Митка Георгиева

Сдружение 2002 НАДЕЖДИ -ПАЗАРДЖИК

Сдружение 2002 НАДЕЖДИ  подпомага социално слабите, инвалидите и лицата нуждаещи се от грижи, оказва закрила на деца в неравностойно положение и стимулира творческите им заложби, създава подходящи условия за нравствено-познавателното и физическото им развитие.

Сдружението извършва дейности по предлагане и доставяне на топла обща и диетична храна по домовете, оказва съдействие за снабдяване с необходими помощни средства при инвалидност или тежко заболяване, услуги за социално слаби лица, инвалиди и лица в неравностойно положение, извършва административни и битови услуги за пациенти.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проекта: Веселка Ядкова

Сдружение СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО-ШУМЕН

Сдружение СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО е създадено  да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието и физическата култура, да подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младежи с асоциално поведение и техните семейства,  да  защитата на човешките права.  Сдружението организира приемна за предоставяне на безплатни консултации от специалисти с опит по проблемите на подрастващите в различни области, кризи на възрастта и в семейството, превенция на зависимостта от алкохол и наркотици, подпомагане на деца и младежи, склонни към  противообществени прояви.  Организацията провежда  курсове, семинари и беседи, организира  срещи, дискусии  и семинари  за подпомагане на диалога и взаимодействието между етническите групи в областта с цел създаване на  демократична мултиетническа обществена сфера, разработва  и управлява проекти,  които способстват за постигане  целите на сдружението.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проекта:  Радостин Стайков

Сдружение ВИОМ

Сдружение ВИОМ е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от заболявания на щитовидната жлеза и техните близки. Организацията  предоставя информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение, осъществява контакти на пациенти  с  лекари-специалисти и  ги насочва към адекватна диагностика и лечение. Сдружението  подпомага  болните и техните близки за преодоляване на психологическите последствия от заболяването, за тяхната социализация и реинтеграция в обществото, реализира информационни кампании за подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика.

С дейностите си  сдружението  спомага за  адекватно лечение със съвременните медицински средства и работа с лекари за подобряване на организацията и качеството на медицинските услуги,  осигурява  консултации с международно признати специалисти.  От 2013 година сдружението е член на Национална пациентска организация.

Повече информация за организацията тук.

Организатор на събитията по проекта:  Мария Силяновска

Сдружение ФЕДЕРАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ-РАЗГРАД

Прекратено участие

Oрганизацията представлява и защитава интересите на своите членове пред държавни, обществени и други органи, осъществява дейности по реализация на  мероприятия в защита правата на жените от региона,  подпомага жените и децата при решаване на здравни, социални, юридически и други проблеми,  оказва съдействие на жените от малцинствата за интегрирането им в обществото. Сдружението активно се включва в изпълнението на областни и общински програми и кампании за  здравна профилактика. Федерация на жените – Разград е колективен член на Националното сдружение «Жени срещу рака» и на «Асоциацията за пациенти с онкологични заболявания и приятели» и участва в националните им форуми. В своята 10 годишна дейност Федерацията на жените реализира различни проекти като един от на-важните е «Център за превенция на женското здраве», финансиран от Швейцарската агенция за регионално сътрудничиство и Община Разград.

Организатор на събитията по проекта: Анастасия Узунова