Национална пациентска организация (НПО), в качеството си на бенефициент по договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „СРЕДА ОТВЪТРЕ НАВЪН“, финансиран по Програмата за  подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г, ще проведе краткосрочни обучения на представители на регионални организации  с цел да се  повиши организационния капацитет  и  да се изгради  мрежа  от организации с възможности за защита правата на пациентите и формиране на местни здравни политики.

Във връзка с изпълнение на  проектна дейност „Провеждане на поредица от  обучения и консултации за общо 24 организации“   през м. ноември и декември  се  планира провеждане на    три   двудневни обучения на територията на  град Тетевен, град Асеновград  и Боровец.  За   тази цел е необходимо да бъдат предоставени следните услуги: осигуряване на  една нощувка  и храна на участници в обученията, както и зали за обучение.

Прогнозирана стойност общо за услугите е  5 097,68лв.( пет хиляди деветдесет и седем  лева и 68 ст.) с включен ДДС. Организацията кани фирми-потенциални изпълнители да подготвят и предоставят оферти в срок до 17.00ч. на 3.11.2014г. Критерият за оценка на офертите е предложена най-ниска цена. Подробна информация за услугите и образец на оферта –ТУК.